РАБОТНИ ГРУПИ

Оваа веб-страница се оддржува со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината е одговорност на тимот на Националната конвенција за Европска Унија (НКЕУ) во Република Северна Македонија (РСМ) и не ги рефлектира погледите на Европската Унија. .