Скокни до главната содржина
Delegation of EU to MK
Evropsko dvizenje
Sfpa

Поглавје 5

ПОГЛАВЈЕ 5 – ЈАВНИ НАБАВКИ

Поглавјето 5 се состои од општи принципи на транспарентност, еднаков третман, слободна конкуренција и недискриминација при јавните набавки.

Специфичните правила на ЕУ се применуваат за координација на доделувањето на јавни договори за работи, услуги и набавки, за традиционални договорни субјекти, како и за посебни сектори. Во законодавството, исто така, се утврдуваат правилата за ревизија на постапките и достапноста на правните лекови.

Јавни набавки се и договорите за јавно приватно партнерство и концесии. Проектите за јавно-приватно партнерство се проекти кои имаат за цел да одговорат на одредена јавна потреба, односно проекти кои имаат за цел да обезбедат јавна услуга во надлежност на јавен орган. Потребни се специјализирани тела на национално ниво за спроведување на политиките од ова поглавје.

I ОБЈАСНУВАЧКИ СКРИНИНГ I