Скокни до главната содржина
Delegation of EU to MK
Evropsko dvizenje
Sfpa

Поглавје 19

ПОГЛАВЈЕ 19 – СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ

Правото на Европската Унија во поглавјето 19 вклучува минимални стандарди во областа на трудовото право, еднаквоста, здравјето и безбедноста при работа, како и антидискриминацијата.

Државите-членки учествуваат во социјалниот дијалог на европско ниво и во процесите на креирање на јавните политики на ниво на ЕУ во областите политики за вработување, социјална инклузија и социјалната заштита.

Европскиот социјален фонд е главната финансиска алатка преку која ЕУ го поддржува спроведувањето на својата стратегија за вработување и придонесува кон напорите за социјално вклучување (правилата за спроведување се опфатени во Поглавјето 22, кое се однесува на сите структурни инструменти).

I ОБЈАСНУВАЧКИ СКРИНИНГ I